ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના, ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના...

navratri, navratrijewellery, gajra, ahmedabad

Ekta Sandhir,  navratri, navratrijewellery, gajra, ahmedabad

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના,
ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના...

#navratri #navratrijewellery #gajra #ahmedabad

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના, ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના... #navratri #navratrijewellery #gajra #ahmedabad

Let's Connect

sm2p0