ઉ બર ઊભ સ ભળ ર બ લ વ હ લમન ઘરમ સ ત સ ભળ ર બ લ વ હ લમન

#navratri #navratrijewellery #gajra #ahmedabad
ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના, 
ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના... 

#navratri #navratrijewellery #gajra #ahmedabad

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના,
ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના...

#navratri #navratrijewellery #gajra #ahmedabad

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના, ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના... #navratri #navratrijewellery #gajra #ahmedabad

Let's Connect

sm2p0