જિંદગીનું સુખ આનાથી વધારે ન હોય સાહેબ... દીકરી બેઠી ખભે ને હું ઘોડો બન્યો...- Happy World Daughters Day ...Darek Dikri ne :)

Curls & Curves | Ahmedabad’s First Morning Notification On Mirchi Love 104 | Food | Fashion | Life Conversation’s with Hello Hello | Glow & Grow

Let's Connect

sm2p0